LA9K - Kristiansandsgruppen av NRRL

.net
Gå til innhold
Antennetrøbbel på Odderøya!
Se her

Kurs for deg som vil bli radioamatør - Sjekk her!

Saker til årsmøtet må sendes broa@la9k.net innen 29/2!


Lover for Kristiansandsgruppen av NRRL

§ 1. Kristiansandsgruppen av NRRL er en lokal gruppe tilsluttet NORSK RADIO RELÆ LIGA. Gruppens formål er i første rekke å virke til beste for radioamatørene i Kristiansands-distriktet og ivareta deres interesser innad og utad.

§ 2. Medlemskap i gruppen kan enten skje som:
1. Aktivt medlem med stemmerett.
Som aktive medlemmer kan opptas alle som er medlemmer av NORSK RADIO RELÆ LIGA. Denne bestemmelsen kan dog fravikes i inntil to år.
2. Passivt medlem uten stemmerett.
Som passive medlemmer kan opptas alle som er interessert i amatørradio og støtter radioamatørsaken.
Søknad om medlemskap skjer skriftlig til gruppen og godkjennes av styret.

§ 3. Tillitsverv i gruppen kan bare innehas av aktive medlemmer.

§ 4. Styret velges av årsmøtet og består av leder, nestleder, sekretær, kasserer, styremedlem og 2 varamenn. Valgene arrangeres slik at leder og kasserer eller nestleder, sekretær og styremedlem velges hvert annet år. Varamennene velges for 1 år. Leder og nestleder bør ha gyldig radioamatørlisens. Lederen skal godkjennes av hovedstyret i NRRL.

§ 5. Gruppen forpliktes ved underskrift av leder eller den som styret har gitt fullmakt.

§ 6. Styret har fullmakt til å sette ned forskjellige arbeidsutvalg sammensatt av 3 styremedlemmer og / eller andre medlemmer.

§ 7. Styret kan tildele æresmedlemskap i gruppen til særlig fortjente medlemmer.

§ 8. Styret kan i særlige tilfeller innvilge gratis medlemskap i gruppen i inntil 2 år.

§ 9. Styret plikter å legge fram fyldig årsberetning og revidert regnskap til årsmøtet.

§ 10. Kontingenten gjelder for kalenderåret og innbetalingsfristen bestemmes av styret. Hvis et medlem tross påkrav ikke har betalt sin kontingent innen fastsatt frist, opphører medlemskapet.

§ 11. Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av mars måned og varsles med skriftlig innkalling. Bruk av e-post anses å oppfylle kravet til skriftlighet. Medlemmer uten e-post innkalles brevlig. Saker til behandling skal være styret i hende minimum 4 uker før årsmøtet. Innkalling skjer med 2 ukers varsel og inneholder saker som skal behandles av årsmøtet. Samtidig legges følgende dokumenter inn på gruppens hjemmeside: Innkalling til årsmøte og Styrets årsberetning. Regnskap og interne sakspapirer holdes tilgjengelige på gruppelokalet til LA9K.

Ethver lovlig innkalt årsmøte er beslutningsdyktig og beslutninger avgjøres ved alminnelig flertall blant de fremmøtte medlemmer som har betalt årskontingent. Unntatt er forslag om lovendringer og oppløsning av gruppen.

Årsmøtet skal behandle:
1. Styrets årsberetning.
2. Saker som er nevnt i innkallingen.
3. Revidert regnskap.
4. Fastsettelse av gruppekontingent.
5. Budsjett forslag for neste år.
6. Valg av:
A. Gruppeleder og kasserer eller nestleder, sekretær og styremedlem.
B. 2 varamenn til styret.
C. Qsl-manager.
D. Sambandleder.
E. Gruppas radiostasjons sjef/materialforvalter.
F. Revisor.
G. Bibliotekar / Arkivar.
H. 3 Valgkomité-medlemmer for neste års valg.

§ 12. Valgkomiteen foreslår de som skal velges. Disse skal på forhånd være spurt. Et stemmeberettiget medlem kan kreve at valg foregår skriftlig.

§ 13. Ethvert medlem i gruppen er forpliktet til å overta verv som han blir valgt til, men har rett til å frasi seg valg i like lang tid som han umiddelbart før har fungert i tillitsverv.

§ 14. Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret finner dette nødvendig eller når minst 1/3 av de aktive medlemmene skriftlig forlanger dette. Skriftlig innkalling skjer på samme måte som for det ordinære årsmøtet. Det er ikke adgang til å fatte beslutninger i saker som ikke er nevnt i innkallingen.

§ 15. Til endring av denne lov eller oppløsning av gruppen, kreves at minst 2/3 av gruppens medlemmer stemmer for beslutningen på ordinært årsmøte. Oppnås ikke dette stemmetall, blir beslutningen gyldig ved avstemming på ekstraordinært årsmøte, eller påfølgende ordinære årsmøte, med 2/3 flertall av de fremmøtte.

§ 16. Dersom et medlem viser en opptreden som etter styrets mening er skadelig for gruppen eller ligaen, kan vedkommende strykes som medlem etter enstemmig styrebeslutning. Vedkommende har adgang til å påanke eksklusjonen til første årsmøte. NRRL's hovedstyre skal underrettes og tilsendes kopi av korrespondanse mellom gruppen og den ekskluderte.

§ 17. Midler som måtte være i behold ved eventuell oppløsning av gruppen overføres til NORSK RADIO RELÆ LIGA som forvalter disse i henhold til ligaens lover.

Medlemsmøte hver andre torsdag i måneden.Drop-in tirsdag kveld og lørdag formiddag.Sjekk møtekalenderen!Ikke medlem? Meld deg inn i dag!

Besøkende:

hit counter
Tilbake til innholdet